Nền kinh tế token

token economy graph
Tổng Token 75,000,000 100%
Bán lẻ Thiên thần 7,500,000 10% 36%
Tư nhân 12,000,000 16%
Đại chúng 7,500,000 10%
Đội ngũ 5,250,000 7%
Cố vấn 3,750,000 5%
Marketing 7,500,000 10%
Đối tác 3,750,000 5%
Sản xuất nội dung 15,000,000 20%
Cổ phần người dùng 7,500,000 10%
Cổ phần công ty 5,250,000 7%
Tổng 75,000,000 100%
token economy graph