Nền tảng Giải trí Blockchain

Webtoons In Progress

The image of Gomics webtoon platform monitor

Các tác phẩm của Gomics đã được phân phối cho MangaX và Manhawren vào ngày 22/11/2018 tại Trung Quốc. Và từ tháng 12/2018, Gomics đã cung cấp dịch vụ cho nền tảng webtoon của Hàn Quốc (TopToon, Anitoon, Wow comics và Twomix). Do đó, chiến lược kinh doanh đầu tiên của Gomics là mở nền tảng Gomics sau khi sản xuất hàng loạt nội dung webtoon kinh doanh dựa trên nội dung webtoon kinh doanh hiện có tại Hàn Quốc và Trung Quốc và nhắm vào 1% dân số 2 tỷ người. Lợi ích của việc này là giúp đảm bảo báo cáo tài chính ổn định bằng việc sản xuất một webtoon kinh doanh từ Gomics